Hydranty

Urządzenia które umożliwiają bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych.

Wyróżnia się hydranty:
• Zewnętrzne: (Nadziemne, podziemne)
• Wewnętrzne( H-25, H-33, H-52)

Usługi:
• Badanie wydajności sieci hydrantowych:

Obowiązkowe coroczne badania pomiaru wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych wyposażonych w moduł elektroniczny. Prace wykonywane są przez uprawnionych konserwatorów, a urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

• Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych:

Węże ,które stanowią wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat.

Po zakończeniu badania wystawiamy odpowiednią dokumentację

Dokument ten jest potwierdzeniem na wykonanie obowiązków wynikających z §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).